پوستر های آموزشی مواد خطرناک تالیف اینجانب ناصر رهبر- نصب در کلیه ایستگاه های سازمان آتش نشانی تهران